Logo

Najczęstsze nieprawidłowości i uchybienia w działalności ZI i GDP.

Date

Tuesday, June 25, 2024

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Mrs Anna Matras

Trener i urzędnik. Praktyk od ponad 19 lat, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Od sierpnia 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie do chwili obecnej. Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Agenda


 1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.
 2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową
 3. Zadania z zakresu tworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego , w tym realizacji procedury „ Niebieskie Karty”:
 • regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych zgodnie z art. 9a ust.7b ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 • właściwe dokumentowanie formularza „ Niebieska Karta -A” ;
 • właściwe przekazanie formularza „ Niebieska Karta-A;
 • zachowanie zasady poufności w procedurze „ Niebieskie Karty”;
 • zawiadomienie osoby stosującej przemoc domową o wszczęciu procedury „ Niebieskie Karty” pod jej nieobecność ;
 • powoływanie grupy diagnostyczno-pomocowej zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta”, poszerzanie grupy diagnostyczno-pomocowej ;
 • wystąpienie do właściwych podmiotów o wytypowanie przedstawicieli do udziału w pracach grupy diagnostyczno-pomocowej- dopełnienie obowiązku wskazanego w rozporządzeniu z w sprawie procedury „ Niebieskie Karty”;
 • protokoły z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych w tym z zakończenia procedury – najczęstsze uchybienia.